• تصویر کاربرمهرداد سه شنبه ۲ مرداد ۹۷( 4 ماه پیش) مشاوره
    در سوال قبل بنده فشار خونم با مصرف آب قند 13/10.5 شده بود که به اشتباه نوشته شده بود. تصویر اکو قلب رو جهت تفسیر حضورتان ارسال میکنم.
    1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیسه شنبه ۲ مرداد ۹۷( 4 ماه پیش)