• تصویر کاربرپلین دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ ۲۲:۲۱( 4 ماه پیش) مشاوره
  باسلام پدرم ۵۴سالشونه .ایشون ناحیه سمت چپ سرشون هفته ی پیش سحر گاه ساعت ۵ شدید به درد اومد فشار خون دارند .انتونول صد مصرف میکنند.
  فشار گرفتیم گفتند خوبه.
  قند ۱۲۷ بود.
  ام ار آی
  ام ار اِی
  هر دو انجام دادند گفتند خوبه .
  سی تی هم انجام دادند گفتند خوبه .
  ولی اون روز یک بار حالش بهم خورد و استفراغ کرد .
  هوشیاریشون خوب و بجا بود فقط خیلی سر درد داشتند فقط یک نیمه سمت چپ .مدام فشار میدادند و میگفتند سرم سرم.و رنگ صورت و پیشانی زرد شده بو .میتونید بهمون کمک کنید و دلیلش رو بگید.
  دلیلش به
  1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیدوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ ۲۲:۲۱( 4 ماه پیش)