از دکتر بپرسید

فشارخون - پرسش 425

  • تصویر کاربرناهىد شنبه ۲۵ اسفند ۹۷( 3 ماه پیش) فشار خون بالا
    سلام بىمار فشارخونى هسى تم چندىن سال آتنولول مصرف مىکنم اخىرا زىاد سردرد دام .اختلاف فشار سىستول ودىاس تول زىاده14/6ىا 14/7اغلب تفاوت زىادى هست .درضمن بىمارى صرع هم دارم ودارو مصرف مىکنم .ولى اخىرا سردردا خىلى اذىت مىکنه.ممنون از راهنماىىتون
    1. تصویر کاربردکتر محمدحسین نجفیشنبه ۲۵ اسفند ۹۷( 3 ماه پیش)

به سیستم پرسش از دکتر محمد حسین نجفی متخصص فشار خون در تهران خوش آمدید. شما بیمار عزیز می توانید پرسش خود را از طریق پرسش و پاسخ دکتر مطرح و یا حتی فایل مدارک پزشکی خود را پیوست قرار دهید. همچنین برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.